50 Soal UAS PAI Kelas 4 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban 2024

Soal UAS PAI Kelas 4 SD Semester 1 – Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu materi pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS).

Untuk mendapatkan hasil UAS semester 1 yang memuaskan tentu saja mempelajari materi PAI kelas 4 sesuai kisi-kisi adalah hal penting. Itu adalah hal positif untuk mempersiapkan diri.

Nah, untuk membatu kalian siswa kelas 4 SD dan MI menghadapi ulangan PAI, berikut ini kami akan menyajikan sejumlah contoh soal agama islam kelas 4 SD dan MI semester 1.

Adapun contoh soal UAS PAI kelas 4 SD dan MI semester 1 akan kami sajikan beserta kunci jawabannya. Maka dari itu, simak terus artikel kami berikut ini hingga akhir penutupan.

Soal UAS PAI Kelas 4 SD Semester 1

Soal UAS PAI Kelas 4 SD Semester 1

Mempelajari dan mencoba soal-soal latihan sesuai kisi-kisi UAS PAI kelas 4 SD/MI semester 1 kurikulum 2013 adalah metode belajar paling efektif sebelum menghadapi ulangan. Berikut adalah sejumlah soal UAS PAI kelas 4 SD yang terdiri dari soal pilihan ganda, uraian dan essay.

A. Ayo pilih salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

 1. Sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Qur’an dan mau ….
  a. mengaji
  b. mengamalkannya
  c. mengacuhkannya
  d. mengagungkannya
 2. Huruf-huruf Al-Qur’an disebut huruf ….
  a. Hijaiyah
  b. Syamsiyah
  c. Latin
  d. Qamariyah
 3. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran agar baik dan benar disebut ….
  a. tarikh
  b. fanth
  c. tajwid
  d. tahsini
 4. س Nama huruf Arab di samping adalah ….
  a. sin
  b. za
  c. sa
  d. ‘ain
 5. Contoh cara menunjukkan keimanan kepada Allah adalah ….
  a. malas belajar
  b. rajin beribadah
  c. suka boros
  d. banyak bermain
 6. Mengenal Allah dapat melalui pengamatan ….
  a. alam semesta
  b. Al-Qur’an
  c. alam semesta dan Al-Qur’an
  d. diri sendiri
 7. Tugas rasul secara umum adalah ….
  a. memimpin umat
  b. menyampaikan wahyu
  c. menyelamatkan umat manusia
  d. berdakwah
 8. Jumlah rasul yang wajib diketahui umat Islam adalah ….
  a. 20
  b. 25
  c. 40
  d. 50
 9. Setiap Nabi dan Rasul wajib memiliki sifat Tablig yang artinya ….
  a. menyampaikan
  b. dapat dipercaya
  c. benar
  d. pintar
 10. Menyampaikan kabar gembira merupakan ….
  a. tugas para rasul
  b. sifat wajib bagi rasul
  c. sifat mustahil bagi rasul
  d. ciri-ciri rasul
 11. Dalam pergaulan sehari-hari banyak masalah yang kita hadapi. Setiap permasalahan hendaklah dihadapi dongan sikap ….
  a. sabar dan tabah
  b. mudah menyerah
  c. masa bodoh
  d. sesuai keinginan
 12. Sikap yang jujur ditunjukkan oleh ….
  a. menggunakan uang SPP untuk jajan
  b. memungut dompet yang ditemukan kemudian menyerahkan di pos polis
  c. saat ujian atau ulangan mencontek jawaban teman
  d. memakai uang sisa belanja
 13. Menyampaikan pesan yang dititipkan kepada orang yang berhak disebut ….
  a. jujur
  b. sabar
  c. amanah
  d. patuh
 14. Birui walidaini artinya ….
  a. berbuat baik kepada kedua orang
  b. memelihara kedua orang tua
  c. mengasihi kedua orang tua
  d. jasa kedua orang tua pada anak
 15. Yang bukan merupakan contoh sikap menghormati orang tua adalah ….
  a. patuh dan taat bila dinasehati
  b. rajin sholat dan belajar untuk membahagiakan orang tua
  c. membantu bila diminta atau disuruh saja
  d. mendoakan kedua orang tua
 16. Sikap yang menyalahgunakan amanah dinamakan ….
  a. kufur
  b. khianat
  c. takabur
  d. mungkar
 17. Jika temanmu bertengkar sikapmu yang baik adalah ….
  a. ikut bertengkar
  b. membiarkannya
  c. melerai pertengkaran
  d. tidak ikut campur
 18. Contoh sikap sabar dalam pergaulan di sekolah, misalnya ….
  a. tidak membawa payung meskipun hujan
  b. bergembira walaupun nilai ulangan jelek
  c. menahan marah saat diajek taman
  d. berusaha untuk tidak datang terlambat
 19. Taharah artinya ….
  a. berhadas
  b. bersuci
  c. berhias
  d. bersungguh-sungguh
 20. Contoh hadas besar yaitu ….
  a. buang air besar
  b. buang air kecil
  c. kentut
  d. mimpi basah bagi laki-laki
 21. Untuk menyucikan diri dari hadas kecil yang harus kamu lakukan adalah ….
  a. mandi besar
  b. wudu
  c. mencuci dengan sabun
  d. mandi di sungai
 22. Wanita yang selesai haid harus bersuci dengan ….
  a. berwudu
  b. istinja
  c. tayamum
  d. mandi besar
 23. Bila hendak mengerjakan salat dan air tidak ada, maka diperbolehkan untuk ….
  a. mencari air sampai ketemu
  b. segera mandi
  c. langsung sholat tanpa wudu
  d. langsung tayamum
 24. Salah satu hal yang membatalkan wudu adalah ….
  a. tidur
  b. meludah
  c. minum
  d. berkeringat
 25. Berikut ini yang digunakan untuk bersuci, kecuali ….
  a. air
  b. debu
  c. batu
  d. plastik
 26. Manusia dapat terpedaya oleh godaan setan apabila ….
  a. banyak harta benda
  b. mendapat cobaan berat
  c. keimanannya lemah
  d. selalu mengingat Allah
 27. Salah satu keteladanan Nabi Ayyub adalah ….
  a. sangat sabar
  b. mudah marah
  c. mudah berputus asa
  d. senang menyendir
 28. Nabi Musa menerima kenabiannya saat berada di ….
  a. Bukit Tursina
  b. Bukit Golgo’a
  c. Bukit Khira
  d. Bukit Uhud
 29. Berikut ini mukjizat Nabi Musa a.s. kecuali ….
  a. menghidupkan kembali orang meninggal
  b. telapak tangannya mengeluarkan cahaya
  c. tongkatnya dapat berubah menjadi ular
  d. membelah laut merah dengan tongkat
 30. Saudara Nabi Musa yang sama-sama memerangi Fir’aun adalah ….
  a. Nabi Idris
  b. Nabi Ibrahim
  c. Nabi Harun
  d. Nabi Isa
 31. Orang yang kufur seperti Fir’aun dinamakan orang ….
  a. muhajirin
  b. muttagin
  c. kafir
  d. tawaduk
 32. Allah membinasakan Firaun dengan cara ….
  a. menghembuskan badai gurun
  b. mengirimkan air bah besar
  c. menenggelamkan di Laut Merah
  d. membenamkan ke dalam pasir
 33. Kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasul dinamakan ….
  a. taklimat
  b. mukminat
  c. mukjizat
  d. muslihat
 34. Keteladanan Nabi Musa adalah setia kawan. Contoh sikap setia kawan yang benar, antara lain ….
  a. membantu menyelesaikan adal ulangan
  b. ikut mengeroyok saat terjadi tawuran
  c. membantu saat teman ditimpa musibah
  d. membiarkan teman berbuat yang tidak baik
 35. Nabi Musa bertanggung jawab untuk menyadarkan umatnya dari kesesatan. Sedangkan tanggung jawab sebagai pelajar adalah ….
  a. mencari nafkah
  b. bermain sepuasnya
  c. istirahat dengan baik
  d. belajar dengan baik

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

 1. Al-Falaq artinya ….
 2. Nama surah Al Falaq diambilkan dari bunyi surah Al Falaq ayat yang ke ….
 3. Di dalam surah Al Falaq diceritakan bahwa tukang sihir atau tukang nujum pada masa Rasulullah Saw senantiasa menyebarkan kejahatan pada waktu ….
 4. Sebagai manusia kita wajib meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan …. dan ….
 5. Hadas dibagi menjadi dua yaitu …. dan ….
 6. Hadas besar contohnya ….
 7. Apabila tidak ada air, mandi wajib dan wudu dapat diganti dengan ….
 8. Mengusap muka dengan debu yang bersih adalah cara melakukan ….
 9. Nabi yang diberi ujian berupa penyakit lepra yaitu ….
 10. Nabi yang memiliki mukjizat mengubah tongkat menjadi ular yaitu ….

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

 1. Bacah kemudian tulislah ke dalam huruf latin potongan ayat di bawah ini.
  اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِۗ
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Jelaskan pengertian iman kepada Allah swt.!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Sebutkan 5 nama nabi atau rasul Allah yang kamu ketahui!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Sebutkan 3 perilaku terpuji!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Tuliskan niat melakukan wudu!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………..

Kunci Jawaban

A. Pilihan Ganda

 1. b
 2. a
 3. c
 4. a
 5. b
 6. c
 7. b
 8. b
 9. c
 10. a
 11. a
 12. b
 13. c
 14. a
 15. c
 16. b
 17. c
 18. c
 19. b
 20. d
 21. b
 22. d
 23. d
 24. a
 25. d
 26. c
 27. a
 28. a
 29. a
 30. c
 31. c
 32. c
 33. c
 34. c
 35. d

B. Uraian

 1. waktu subuh
 2. ke-1 (satu)
 3. malam
 4. kejahatan jin dan manusia
 5. hadas besar dan hadas kecil
 6. mimpi basah, haid
 7. tayamum
 8. tayamum
 9. Nabi Ayub a.s.
 10. Nabi Musa a.s

C. Essay

 1. Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil fiil
 2. Iman kepada Allah swt merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab-Nya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah swt adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, dialah sang pencipta, pengatur segala sesuatu, dan satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagi-Nya.
 3. Nabi Muhammad saw, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ayyub a.s
 4. membantu orang terkena musibah, memberi sedekah kepada fakir miskin, suka menolong orang lain.
 5. نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى
  Nawaitul whuduua liraf’il hadatsil asghari fardal lillaahi ta’aalaa.

Nah, itulah sejumlah contoh soal UAS PAI kelas 4 SD/ MI semester 1 lengkap beserta kunci jawaban. Dari soal di atas, beberapa juga muncul dalam soal UAS PAI kelas 4 SD semester 2, jadi soal-soal di atas juga bisa dijadikan sebagai media belajar menghadapi UAS semester 2.

Mungkin hanya itu saja sejumlah soal UAS PAI kelas 4 SD/ MI semester 1 lengkap beserta kunci jawaban yang dapat inspired2write.com sajikan. Semoga artikel di atas bermanfaat.