40 Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 – Pembelajaran bahasa Jawa adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar yang mempelajari tentang bahasa, sastra dan nilai-nilai budaya jawa. Tujuannya ialah untuk menghargai dan membanggakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah.

Pembelajaran bahasa Jawa menggunakan kurikulum terintegrasi tematik yang disesuaikan dengan kurikulum nasional untuk jenjang SD/SDLB/MI baik Sekolah Negeri maupun Swasta. Pembelajaran bahasa Jawa diberikan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD dan MI.

Materi pelajaran bahasa Jawa juga kerap kali diujikan dalam Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS). Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini inspired2write akan menyajikan soal bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 2 kurikulum 2013.

Soal bahasa Jawa ini dapat adik-adik kelas 5 jadikan sebagai referensi untuk mempertajam daya ingat dan sebagai latihan untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi UAS semester 2. Adapun untuk informasi lebih lengkapnya, langsung saja simak di bawah ini.

Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2

Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2

Contoh soal UAS Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 diambil sesuai kisi-kisi Penilaian Akhir Tahun (PAT) K13. Selain itu beberapa soal bahasa Jawa juga sudah sesuai standar HOST (Higher Order Thinking Skills), dimana pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi.

Dengan contoh soal bahasa Jawa ini maka diharapkan adik-adik mampu mengerjakan semua soal dengan lancar, sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal. Adapun contoh soal PAS UAS bahasa Jawa kelas 5 SD/MI semester 2 (genap) beserta kunci jawaban yaitu sebagai berikut.

A. Soal Pilihan Ganda

I. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, c, utawa di Wenehana ing sangarepe wangsulan kang bener! Percaya marang kabisanmu dhewe!

Wacanen tembang ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1-3!

Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartine ngelmu luhung
Kang tumraping tanah Jawa
Agama ageming aji

 1. Tembang ing dhuwur kalebu tembang ….
  a. Maskumambang
  b. Kinanthi
  c. Sinom
  d. Pangkur
 2. Guru lagu lan guru wilangan gatra pungkasan yaiku ….
  a. 8a
  b. 8e
  c. 8i
  d. 8u
 3. Tembang ana ing dhuwur iku kadadeyan saka …. gatra.
  a. 6
  b. 7
  c. 8
  d. 9
 4. Geguritan iku ora kaiket dening paugeran tartamtu. Mula, geguritan kalebu jinis puisi ….
  a. bebas
  b. terikat
  c. prosa
  d. gancaran.

  Binarengan lungane sang bagaskara
  Angslup ing bang kulon
  Ninggalke wektu wingi
  Kanggo mapag wektu anyar
 5. Tembung bagaskara ing pethikan geguritan kasebut tegese …. (HOTS)
  a. sekolah
  b. bulan
  c. srengenge
  d. peteng
 6. Crita mula bukane Gunung Tangkuban Perahu iku kalebu jinis crita ….
  a. fabel
  b. legendha
  c. sage
  d. mite
 7. Dongeng kang nyritakake alam gaib, lelembut, dhemit, setan, memedi, prastawa kang ora tinemu ing nalar kang dilakoni utaw dirasakake dening sawijining pawongan diarani ….
  a. legendha
  b. fabel
  c. sage
  d. mite
 8. Tulisan lapuran kelebu karya ….
  a. karangan
  b. ilmiyah
  c. dongeng 
  d. sastra
 9. Crita “Rara Jonggrang” iku ana sambung rapete karo mula bukane ….
  a. Candhi Borobudur
  b. Candhi Sewu
  c. Candhi Baka
  d. Candhi Sukuh
 10. Ing ngisor iki sing kalebu irah-irahan crita legendha yaiku …. (HOTS)
  a. Kancil lan Baya
  b. Mula Bukane Upacara Tingkeban
  c. Nyai Rara Kidul
  d. Untung Surapati
 11. Ing crita Rara Jonggrang, Bandung Bandawasa murka amarga …. (HOTS)
  a. dhemil padha ora nyaguhi panjaluke
  b. Rara Jonggrang nolak lamarane
  c. ramane dipunpejahi dening Rara Jonggrang
  d. rumangsa diapusi dening Rara Jonggrang kang mlebu ing anggane
 12. Paraga wayang kang mlebu ing anggane Srikandhi yaiku ….
  a. Bhisma
  b. Dewi Amba
  c. Dewi Gangga
  d. Dewa Wisnu
 13. Paraga wayang kang dadi guru lan garwane Srikandhi yaiku ….
  a. Pandhita Duma
  b. Wara Bisma
  c. Prabu Drupada
  d. Raden Arjuna
 14. Srikandhi pungkasane mati kanthi cara culika dening ….
  a. Bhisma
  b. Arjuna
  c. Aswatama
  d. Kumbayana
 15. Sedulure Adipati Karna tunggal ibu nanging beda ramane yaiku ….
  a. Puntadewa
  b. Werkudara
  c. Arjuna
  d. Nakula
 16. Ramane Adipati Karna asmane ….
  a. Bathara Bayu
  b. Bathara Surya
  c. Prabu Salya
  d. Prabu Pandhu dewanata
 17. Raden Gatotkaca satriya ing ….
  a. Sawojajar
  b. Pringgodani
  c. Jodhipati
  d. Mandura
 18. Perange Pandhawa lan Kurawa yaiku arane ….
  a. Baratayuda
  b. Baratayana
  c. Dhawakura
  d. Ramayana
 19. ꦧꦪꦸ . Tulisan iku yen diwaca dadi ….
  a. Baku
  b. Balu
  c. Banyu
  d. Bayu
 20. Wujude aksara pasangan ka yaiku ….
  a. a.
  b. b.
  c. c. 1
  d. d. 1
 21. Aksara pasangan iku gunane kanggo mateni aksara Jawa menawa mapane ana ing …. tembung.
  a. ngarepe
  b. tengahe
  c. pungkasane
  d. panutupe
 22. Tembung masak sega manawa ditulis aksara Jawa dadi …. (HOTS)
  a. a
  b. b. 1
  c. c.
  d. d.
 23. 23.
  Aksara ing nduwur latine …. (HOTS)
  a. Remuk permene.
  b. Reregetan ing kene.
  c. Resih iku becik
  d. Rebutan permen.
 24. 24.
  Aksara ing nduwur wacane ….
  a. tembang pangkur
  b. tukang cukur
  c. tembang pucung
  d. tukang ngukur
 25. 25.
  Ukara ing nduwur iku tinemu pasangan ….
  a. tha lan na
  b. ta lan ba
  c. ta lan wa
  d. tha lan na

B. Soal Uraian

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! Percaya marang kabisanmu dhewe!

 1. Paugerane tembang Pangkur yaiku ….
 2. Tembung tembang manawa dikramakake dadi ….
 3. Crita dumadine Candhi Prambanan iku kalebu crita ….
 4. Sadurunge nyritakake maneh crita legendha kudu mangerteni ….
 5. Ing pagelaran wayang, lampu kang digunakake kanggo nyorot diarani ….
 6. Putra Bathara kang awujud gajah asmane ….
 7. Bima bungkus ku putrane …. kaliyan ….
 8. 8.
  Ing ukara kasebut tinemu pasangan …. (HOTS)
 9. 9.
  Ukara kasebut wacane yaiku …. (HOTS)
 10. 10.
  Ukara ing dhuwur diwaca …. (HOTS)

C. Soal Essay

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! Percaya marang kabisanmu dhewe!

 1. Jlentrehna sing diarani geguritan iku!
  Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Jlentrehna carane nyritakake legendha supaya gampang dimangerteni sing ngrungokake!
  Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Sapa kang dadi lakon ing crita wayang Bima Bungkus?
  Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………………
 4. 4.
  Aksara Jawa ing dhuwur tulisen latine!
  Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Ukara iki saline dadi aksara Jawa!
  “Crita dumadine Rawa Pening iku dumunung ing Ambarawa.” (HOTS)
  Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………………

Itulah sejumlah contoh soal bahasa Jawa kelas 5 semester 2. Soal dengan keterangan HOTS adalah jenis soal standar HOTS. Sejumlah soal di atas merupakan tingkatan lebih tinggi dari soal UAS bahasa Jawa kelas 3 SD, dimana dasar pembelajaran telah dijelaskan pada kelas 3 SD.

Kunci Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 5

Nah, untuk membantu adik-adik dan orang tua mengoreksi latihan soal di atas, berikut kami sajikan pula kunci jawaban dari contoh soal UAS bahasa Jawa kelas 5 SD/MI di atas.

A. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

 1. d
 2. c
 3. b
 4. a
 5. c
 6. b
 7. d
 8. b
 9. a
 10. b
 11. d
 12. d
 13. d
 14. c
 15. c
 16. b
 17. b
 18. a
 19. d
 20. b
 21. c
 22. a
 23. d
 24. a
 25. c

B. Kunci Jawaban Uraian

 1. Guru gatra : 7 gatra, Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8. Guru lagu : a, i, u, a, u, a, i.
 2. Sekar
 3. Crita rakyat
 4. Paragraf lan isi crita
 5. Blencong
 6. Gajahsena
 7. Prabu Pandu lan Dewi Kunti
 8. La
 9. Adiku mlayu banter
 10. Siswa kudu tansah sregep sinau

C. Kunci Jawaban Essay

 1. Geguritan iku sawijining kasusastran Jawa kang kababar lumantar basa kanggo ngandharake sawijining gagasan, pengalaman, lan minangka ungkapan bati saja pangripta. Geguritan uga diarani puisi bebas, amarga ora keiket dening paugeran kaya dene tembang.
 2. Runtut critane, basa kang digunakake gampang ditampa, trep unggah-ungguhe basa lan ekspresi nalika crita.
 3. Prabu pandu, Dewi Kunti, Kurawa, Gajahsena, Bathara Guru
 4. Sinau aksara murda
 5. 5.

Nah, itulah informasi lengkap dari inspired2write.com terkait contoh soal bahasa Jawa kelas 5 semester 2 lengkap beserta kunci jawaban sesuai kisi-kisi kurikulum 2013. Sekiranya hanya itu saja informasi dari kami, semoga soal Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 di atas bermanfaat.